Regio Den Haag – Het aantal geregistreerde misdrijven in het werkgebied van de politie-eenheid Den Haag nam in 2023 licht af. Tegelijkertijd steeg het aantal misdrijven dat werd opgelost. Zo nam de pakkans in 2023 dus toe.

Het aantal geregistreerde misdrijven in het werkgebied van de eenheid ligt met 93.269 in 2023 iets lager dan in 2022, toen 94.076 misdrijven werden geregistreerd. Een aantal dat ook in de voorgaande jaren ongeveer rond dit niveau schommelde, zo blijkt uit de meest recente gegevens op data.politie.nl. Uitzondering hierop vormde het coronajaar 2021 toen het aantal geregistreerde misdrijven met 87.794 eenmalig aanzienlijk lager uitviel. Dit beeld geldt overigens ook voor het aantal aangiften dat in het werkgebied van de eenheid werd gedaan. Dit aantal daalde van 75.924 in 2022 naar 75.770 in 2023.

Meeste High Impact Crimes (HIC) op laagste niveau in tien jaar

De zogenoemde High Impact Crimes daalden in het werkgebied van de Eenheid Den Haag op vrijwel alle fronten licht. Alleen het aantal woninginbraken kende een lichte stijging: van 2.403 in 2022 naar 2.489 in 2023. Het aantal inbraken blijft hiermee op een laag niveau, in 2022 werd het laagste niveau in ruim tien jaar bereikt.

Alle andere vormen van HIC lieten een daling zien en bereikten het laagste niveau in ruim tien jaar. Zo daalde het aantal geregistreerde straatroven van 293 in 2022 naar 270 in 2023, daalde het aantal geregistreerde vernielingen van 8.085 in 2022 naar 7.938 in 2023 en het aantal overvallen van 79 in 2022 naar 65 in 2023.

Groei cybercrime vlakt af

Op het gebied van cybercrime was het aantal geregistreerde misdrijven echter hoger dan ooit. Wel lijkt hier sprake van een stabilisering van het aantal zaken. Waren hier de afgelopen jaren nog flinke toenames te zien, dit jaar lijkt de groei af te vlakken. In 2022 werden 1.216 gevallen van cybercrime geregistreerd, in 2023 lag dat aantal op 1.253.

Aantal opgeloste misdrijven stijgt

Tegenover de afname van het aantal geregistreerde misdrijven in het werkgebied van de politie-eenheid Den Haag staat een lichte stijging van het aantal zaken dat werd opgelost. Dat betekent dat de pakkans, de kans dat een dader niet ongestraft wegkomt met zijn misdrijf, groter wordt.

Op het totaal aantal misdrijven steeg het ophelderingspercentage van 30 procent in 2022 naar 34 procent in 2023. Dat betekent dat 32.003 van de 93.269 zaken in 2023 werden opgelost. Vooral bij overvallen is de kans groot dat een dader wordt achterhaald: dit gebeurt in maar liefst 71 procent van de gevallen. Het ophelderingspercentage bij cybercrimezaken blijft het laagst, wel steeg het aantal opgehelderde zaken hier van twee procent in 2022 naar zes procent in 2023.

Overlast ongeveer gelijk

Het aantal registraties van overlast in het werkgebied van onze eenheid daalde licht, van 57.037 registraties in 2022 naar 56.672 registraties in 2023. Deze daling gold voor de meeste overlastvormen, waarbij vooral het aantal registraties van geluidshinder afnam. Het aantal registraties van overlast door verwarde personen, zwervers en overlast in verband met alcohol of drugs steeg daarentegen.